Mikrobiyoloji


Mikrobiyoloji

Mikrobiyoloji Ünitesi
Enfeksiyon etkeni bakterilerin, mantarların ve parazitlerin direkt ve boyalı incelemeleri, bakteri veya mantar kültürlerinde üretilmeleri ve tür düzeyinde tanımlanmaları yapılmaktadır. Hasta örneklerinden üretilen mikroorganizmaların antibiyotiklere duyarlılıklarının belirlenmesi gerçekleştirilmekte,  24-48 saat içinde kültür ve antibiyogram sonuçları verilmektedir. Kan kültürleri üreme kontrollü otomatik cihazla izlenmekte, böylece çabuk sonuç alınması sağlanmaktadır.

Mikroorganizma tanımlama sürecinde konvansiyonel yöntemler yanında otomatik kit ve bilgisayar programları da kullanılmaktadır. Bakteri tanımlama ve antibiyotik duyarlılıkları otomatize sistemle çalışılmakta, sonuçlar MIC değerleri ile birlikte The Clinical and Laboratory Standards Institute(CLSI/NCCLS) kriterlerine göre çalışılarak raporlama yapılmaktadır. Hızlı antijen testleri ile bazı bakterilerin (Strep A, H.pylori vb ), bazı virüs antijenlerinin (Rotavirus, Adenovirüs, RSV, İnfluenza A-B vb.) ve antikorlarının araştırılması, parazit etkenlerinin tespiti (Amip-Giardia antijeni, boyalı inceleme) yapılabilmektedir. Gaitada parazit incelemesi formalin -etilasetat konsantrasyon yöntemi ile çalışılmaktadır. Ayrıca bazı özellikli mikroorganizmalara ait PCR çalışması da (HPV ve tiplendirilmesi, HSV 1-2, Sifliz vb ) yapılmaktadır.

Mikrobiyoloji birimimizde Spermiyogram (sperm incelemesi) testi de çalışılmakta olup, WHO(Dünya Sağlık Örgütü) kriterleri doğrultusunda morfoloji ve motilite değerlendirilmesi yapılmaktadır. Ayrıca özel sperm boyası ile Kruger strict kriterlerine göre morfolojik değerlendirmenin yanı sıra, aşılama (inseminasyon) için swim-up teknikleri ile sperm yıkama ve hazırlaması yapılabilmektedir.

Seroloji Ünitesi
Bu ünitemizde tam otomatik cihazlar ile vücut sıvılarında bulunan proteinlerin (ASO, CRP, RF, immunglobulinler, kompleman vb.) tahliline yönelik testler, hepatit (Hepatit B, Hepatit C vb.) ve AİDS(HIV) testleri, gebelik enfeksiyonlarını belirleyen testler (TORCH grubu), Brucella ve Tifo için testler, romatolojik hastalıkların teşhisine yönelik otoantikorlar (ANA, Anti dsDNA, ANCA, Anti CCP vb.) ve diğer serolojik testler yapılmaktadır.

Alerji Ünitesi
Total IgE ve ECP(eozonofilik Catyonik Protein) testleri ile ev tozu akarları, polenler, küf mantarları, hayvan alerjenleri (kedi köpek gibi ev hayvanları), böcek alerjenleri ve gıda alerjenleri gibi tüm alerjenlere yönelik testler çalışılmaktadır.

Kan Ünitesi
Bu bölümde kan grubu hem manuel hem de otomatize sistemde jel santrifügasyon yöntemiyle çalışılmakta, cross match, coombs (direkt/indirekt), acil durumlarda donörlerden kan alım işlemi yapılmaktadır. Rutin kan ihtiyaçlarımız, anlaşmalı olduğumuz Kızılay Kan Merkezlerinden karşılanmaktadır.